window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9PTN59T30Q');

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Satoshi Trading Bot. Dit is een handelsnaam van KJK Consultancy, gevestigd aan de Linker Rottekade 125B, 3034 NV Rotterdam. De onderneming is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 72901284, en is geregistreerd voor Nederlandse belasting.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

STB: KJK Consultancy.

Dienst: Alle werkzaamheden, in iedere vorm, die STB voor of ten gunste van de Klant heeft verricht.

Klant: Degene die de geldigheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen STB en de Klant.

Trader: De crypto trader software.

API Key: Een API-sleutel (application programming interface) is een code die wordt gebruikt door computerprogramma’s die API protocollen aanroepen om het aanroepende programma, diens ontwikkelaar of diens gebruiker te identificeren. API-sleutels worden gebruikt om bij te houden en te bepalen hoe de API wordt gebruikt, bijvoorbeeld om schadelijk gebruik of misbruik te voorkomen. De API-sleutel fungeert als een unieke identificatie en als een geheim token voor verificatie. Er zijn tevens een aantal toegangsrechten aan gekoppeld.

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst gesloten tussen STB en de Klant, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met STB, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk afgewezen door acceptatie van deze voorwaarden.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand.

Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met STB zijn overeengekomen.

Indien STB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van STB zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen van STB zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

STB kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de trading software van STB dient Klant een account aan te maken.

Klant dient hierbij persoonlijke gegevens in te vullen.

Klant beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.

Een minderjarige heeft te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming nodig van zijn/haar ouder of voogd.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derden te gebruiken.

STB is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van Klant is geplaatst.

Trading

Om STB te activeren dient Klant eerst een eigen account aan te maken bij een third-party Crypto exchange die ondersteund wordt door STB. Daarna dient Klant API keys aan te maken bij deze exchange met minimale rechten. De API keys hebben nadrukkelijk NIET de rechten om valuta uit de exchange te halen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van API keys met minimale rechten. Klant is ervan bewust dat er meer risico gelopen wordt wanneer er API keys aangemaakt worden met teveel rechten. 

Bij het registeren voor STB worden de API-keys ingevoerd in STB. Hiermee geeft Klant STB de mogelijkheid te assisteren bij het bepalen van ideale aan- en verkoopmomenten van cryptovaluta.

Indien correct door Klant gemaakt, geven de API keys STB niet de mogelijkheid om valuta over te maken naar externe rekeningen.

Om een ideaal verkoopmoment te bepalen heeft Klant minimaal één credit op zijn STB tegoed nodig. Er kan geen verkoopmoment worden bepaald indien het aantal credits nihil of negatief is.

Credits aangekocht door Klant zijn non-refundable.

Beëindiging account STB

Klant kan ten alle tijden eenzijdig stoppen met het gebruik van de dienst STB.

STB is gerechtigd om het account per direct eenzijdig te beëindigen indien:

  • Er sprake is van fraude of misbruik door Klant.
  • De acties van Klant zorgen voor schade voor STB.
  • Een account Klant langer dan 2 weken negatieve credits heeft.

Uitvoering overeenkomst

STB zal de Overeenkomst  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap naar beste inzicht, vermogen en kunnen uitvoeren.

STB heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door STB opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien STB gegevens of instructies nodig heeft van Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat STB deze van Klant heeft ontvangen.

Prijzen en tarieven

Prijzen en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijzen en/of tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Betaling vindt plaats door middel van het kopen van pre-paid credits. Deze credits kunnen online aangeschaft en elektronisch worden betaald.

Betaling zal altijd vooraf geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

Wanneer de klant er voor kiest om zijn account (tijdelijk) stil te zetten kan dat gratis.

Wanneer de klant handmatig transacties verkoopt en daarmee interventie pleegt op de automatische trader waardoor handmatige aanpassingen in het account nodig zijn, worden deze doorbelast met 25 credits per aanpassing, af te schrijven van de credits. Klant zal deze met omschrijving terugvinden in het digitale creditoverzicht.

Rendement

Simulaties met historische data laat zien dat STB in de afgelopen 3 jaren nooit een negatief jaarrendement heeft gehaald.

De trader zal alleen cryptovaluta verkopen als er winst gemaakt kan worden. Klant stelt zelf vooraf die minimale winstmarge in. Bij de strategie om alleen te verkopen met winst hebben we de aanname gemaakt dat Bitcoin op de langere termijn een stijgende koers heeft. Hierdoor kan de trader wachten totdat reeds aangekochte pockets met Bitcoin weer met winst verkocht kunnen worden. Dat betekent dat in een langdurige dalende markt er in de worst-case situatie weinig tot geen rendement gehaald kan worden. Het afdekken met “put- & call options” om in een dalende markt ook te verdienen is niet mogelijk.

Het rendement van de trader hangt heel erg af van de markt. De volatiliteit van de koers heeft direct invloed op de hoogte van het rendement.

Let op: Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Exchange

Valuta van Klant staan tijdens het handelen op de externe exchange. Hiermee loopt Klant risico. Voorbeelden van risico’s: fraude gepleegd door de eigenaren van de exchange, hackers die de exchange binnendringen, etc. Klant dient zich bewust te zijn van deze risico’s. STB is nooit verantwoordelijk voor beslissingen van de exchanges waar mee gehandeld wordt.

BitBrokerTrade

De API-key van Klant is encrypted opgeslagen op een beveiligde server van BitBrokerTrade. Als deze API-key gestolen wordt, en de hackers lukt het om de sleutel te de-crypten dan kunnen ze zonder toestemming van Klant handelen onder diens eigen account. Het is voor hackers niet mogelijk om valuta uit diens account te halen omdat de API-key daartoe te weinig rechten heeft. Wanneer je het IP nr. van onze server in de API-Key zet voorkom je sowieso dat “anderen/ongewenste” iets met je API-key kunnen.

Cryptovaluta

Investeren in cryptovaluta wordt door veel mensen gezien als risicovol en dat betekent dus ook voor het gebruik van BitBrokerTrade. Investeer dus nooit meer dan je kunt missen!

Aansprakelijkheid

STB is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van STB. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

materiële schade aan de eigendommen van Klant;
redelijke kosten, die Klant heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW;
STB is nimmer aansprakelijk voor het verlies van geld of cryptovaluta door problemen met de exchange of het onzorgvuldig overmaken van valuta door de Klant van –of naar de exchange;
STB is nooit aansprakelijk voor het verlies van valuta door problemen met het cryptovaluta netwerk of waardedaling van cryptovaluta;
STB is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van Klant;
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STB of zijn leidinggevende / ondergeschikten;
Indien STB aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van STB beperkt tot het bedrag tot maximaal de aankoop van credits door Klant;
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens STB vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

Klant vrijwaart STB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

Indien STB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden STB zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van STB en derden komen verder voor rekening en risico van Klant.

Geheimhouding

Zowel STB als Klant zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens STB en de door KJK Consultancy (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die Klant aan STB verstrekt, zal STB zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

STB mag de persoonsgegevens van Klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan STB informatie van Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die STB verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is STB niet toegestaan om de persoonsgegevens van Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak STB gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en STB zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is STB niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Eveneens is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Klant gaat akkoord dat STB de Klant voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer Klant niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Klant dit kenbaar maken. STB behoudt zich het recht voor de overige gegevens van Klant geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Wijziging algemene voorwaarden

STB heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen;
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten;
STB zal Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen;
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn;
Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden;


Gebruikte beeldmaterialen

Voor alle op deze website gebruikte beeldmaterialen hebben wij vooraf de eigenaar gezocht. Bent u van mening dat één van de door ons gebruikte beelden u toebehoort en het copyright daarvan bij u ligt, verzoeken wij u vriendelijk direct in contact te treden met onze directie zodat wij een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan kunnen afspreken. U kunt dit doen door een email te sturen naar: info@satoshitradingbot.com.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij STB partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.

BYBIT Promo:
Stort $100 en krijg $20 gratis
Stort $300 en krijg $40 gratis
En 2,5x lagere handelskosten

Maak nu een account aan!